Direct contact

Nee, tenzij

De Wet zorg en dwang is er op gericht om onvrijwillige zorg te voorkomen. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of de omgeving. Dit kan thuis, in het ziekenhuis of in de Wet langdurige zorg met of zonder behandeling zijn.

 

Stappenplan

Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Daarvoor moet een stappenplan worden doorlopen. In het stappenplan wordt persoonsgericht gekeken naar de cliënt. Wat zijn de alternatieven om vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen? Regelmatig moet de situatie opnieuw worden geanalyseerd in een multidisciplinair team, inclusief de cliënt en/of diens vertegenwoordiger. Ook kan externe deskundigheid noodzakelijk zijn.

Zeeuwse samenwerking

Zeeuwse zorgorganisaties trekken eenduidig op in de uitvoering van de nieuwe wet in Zeeland. Ook worden er op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt.

 

Meer informatie

Vanuit de overheid worden er momenteel nog heel wat stukken opgesteld die moeten leiden tot verheldering in de uitvoering van de wet. Helaas zijn die nog niet allemaal beschikbaar. Voor algemene informatie over de Wet zorg en dwang kun je terecht op de websites van het ministerie of Vilans. Daar treft u ook folders en een informatief filmpje.

 

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Cliënten en diens familie en andere betrokkenen, kunnen terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk. Zij ondersteunt u bij een oplossing of bij het indienen van een klacht.

Onze cliëntvertrouwenspersoon is Hélène de Zeeuw. Zij ​werkt onafhankelijk vanuit het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap. Meer informatie over het steunpunt is te vinden op hun website.

CliëntenvertrouwenspersoonHélène de Zeeuw Tel.:  06 – 21 64 43 32Mail: h.dezeeuw@hetlsr.nl