Direct contact

‘Samen leren en verbeteren’

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’ (2017) is de kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het kader beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Hierbij is de cliënt het vertrekpunt. De cliënt bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Het kader geeft opdracht aan zorgverleners en organisaties om samen de kwaliteit te verbeteren, het lerend vermogen te versterken en is bedoeld als uitgangspunt voor interne en externe verantwoordingsgesprekken.

Zorggroep Ter Weel stelt ieder jaar een kwaliteitsjaarplan op om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening structureel te verbeteren. In het plan wordt beschreven op welke manier Zorggroep Ter Weel invulling geeft aan het kwaliteitskader. Het kwaliteitsjaarplan 2019 leest u onderaan deze pagina. De bijlagen behorende bij het plan zijn op te vragen bij de kwaliteitsfunctionaris Tess van Minde via tess.van.minde@terweel.nl.

Daarnaast blikt Zorggroep Ter Weel in het kwaliteitsverslag jaarlijks terug op de resultaten van kwaliteitsverbeteringen die de organisatie het voorgaande jaar heeft bereikt. Het kwaliteitsverslag 2018 leest u eveneens onderaan deze pagina.

Complimenten, tips en klachten

Heeft u een tip voor ons?

Wij zijn bij Zorggroep Ter Weel continu bezig met het verbeteren van de diensten die wij leveren. Wij hopen dat u dit ziet en ons daarmee wilt helpen. Is er dus iets waarvan u denkt dat het anders moet, beter of makkelijker kan, of mist u iets? Tip ons dan via dit formulier. Alle tips worden in behandeling genomen, daarna wordt per tip bekeken welk vervolg we hier aan kunnen geven. Alle tips zijn dus welkom, u helpt ons hier enorm mee!

Hoe waardeert u Zorggroep Ter Weel?

Natuurlijk horen wij ook graag van u als u tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw waardering met ons en anderen deelt. Dit kan via ZorgkaartNederland.nl. Door uw ervaring te delen op ZorgkaartNederland, helpt u zorgaanbieders om zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen. Daarnaast helpt u ook anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. Een beoordeling is makkelijk in te vullen en kost slechts enkele minuten.

Heeft u een klacht over ons?

Het kan ook voorkomen dat u ontevreden bent over de zorg die u of uw naaste ontvangt. Hier zijn wij zelf ook niet blij mee en wij waarderen het enorm als u dit aan ons kenbaar maakt. Meld uw klacht via dit formulier. Wij gaan zorgvuldig met uw ongenoegen/klacht om. Wij kunnen leren van klachten en een klacht kan de aanleiding zijn om maatregelen te treffen én voorkomen dat er in de toekomst opnieuw onvrede ontstaat.

Klachtenprocedure

Voor het kenbaar maken van uw onvrede/klacht heeft Zorggroep Ter Weel een klachtenprocedure opgesteld. Deze is opgebouwd uit verschillende stappen. De klachtenprocedure kunt u onderaan de pagina raadplegen.

 

Geschillencommissie

Zorggroep Ter Weel is aangesloten bij de Geschillencommissie VVG. De geschillencommissie behandelt alle door cliënten van de zorgaanbieder aan haar voorgelegde geschillen over gedragingen van de zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening in de zin van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, tenzij de Commissie zich daartoe niet bevoegd acht of indien zij de cliënt niet ontvankelijk verklaart in diens klacht. U moet altijd eerst zelf proberen met de zorgaanbieder tot een oplossing te komen of door bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Vaak zal dit ook lukken. In sommige gevallen volstaan excuses, in andere gevallen zult u de door u geleden schade vergoed willen hebben.

Als u het met de zorgaanbieder niet eens wordt over de oplossing van het geschil, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie VVG. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.degeschillencommissiezorg.nl

Klachtencommissie Zeeland

Wanneer uw klacht zowel intern als met de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Zeeland via:

Klachtencommissie Zeeland
t.a.v. het ambtelijk secretariaat
Stationspark 2
4462 DZ Goes
Tel.: 0113 – 250073
e-mail: klachtencommissiezeeland@viazorg.nl

Enkele interessante documenten met meer informatie over Klachtencommissie Zeeland: