Direct contact

Passende zorg en ondersteuning die veilig is

De zorgverleners bepalen samen met u en uw naasten welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Zorg en ondersteuning wordt aangepast als uw situatie verandert, dit is een continu proces. Het is belangrijk dat de zorg en ondersteuning past bij wat u nog kan, u belangrijk vindt en hoe u wilt leven. Zorgtijden sluiten bijvoorbeeld aan bij uw ritme. Daarnaast draagt de zorg bij aan het realiseren van activiteiten of contacten die voor u belangrijk zijn. Behalve dat de zorg past bij wat u belangrijk vindt, moet de zorg ook veilig zijn.

Zorgprofessionals werken volgens de laatste richtlijnen. Ook hebben ze de juiste kennis en kunde voor handelingen die ze uitvoeren. Bij een PGB (Persoons Gebonden Budget) hebben informele zorgverleners voldoende vaardigheden om de werkzaamheden goed uit te voeren.

Afstemming tussen verschillende zorgverleners, mantelzorgers en naasten

Bij verpleeghuiszorg thuis zijn verschillende zorgverleners, mantelzorgers en naasten betrokken. U mag verwachten dat de betrokkenen goed op de hoogte zijn van uw situatie, wensen en zorgbehoefte. Daarnaast dat zij goed met u, uw naasten en elkaar samenwerken. Van de huisarts mag u verwachten dat hij of zij contact opneemt met een specialist ouderengeneeskunde als uw situatie te ingewikkeld voor de huisarts wordt.

Afspraken in het zorgleefplan

Afspraken over zorg en ondersteuning staan in uw zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt gemaakt door een verzorgende van tenminste niveau 3. Meestal is hij/zij ook uw vaste aanspreekpunt. Dit heet eerst verantwoordelijke verzorgende/verpleegkundige (EVV-er). Binnen 24 uur na start van de zorg moet uw EVV-er een voorlopig zorgleefplan hebben opgesteld. De EVV-er doet dit samen met u/uw naaste.

Vervolgens wordt het zorgleefplan binnen zes weken volledig gemaakt. Passende zorg en ondersteuning vraagt om een continu afstemming tussen u, uw naaste, uw familie en uw zorgverleners. Het zorgleefplan wordt aangepast als afspraken veranderen. Bij een PGB wordt geen zorgleefplan opgesteld, maar een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving.

Veilig thuiswonen

Uw zorgverleners bepalen samen met u of het veilig is om thuis te blijven wonen. Vervolgens bepalen zij samen met u wat nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan woningaanpassingen, verpleging/verzorging, etc. U mag van uw zorgverlener verwachten dat hij/zij:

  • U informeert over de mogelijkheden die er zijn om veilige zorg thuis te realiseren
  • U begeleidt bij het veilig thuis blijven wonen en afstemt met andere zorgverleners
  • Het tijdig met u bespreekt als thuis blijven wonen onmogelijk lijkt te worden.

Meer informatie is ook te vinden op: www.regelhulp.nl

Werken aan verbeteren of behouden van kwaliteit

U mag van Zorggroep Ter Weel en haar zorgverleners verwachten dat zij kwaliteit leveren en constant werken aan het verbeteren van kwaliteit of het behouden van kwaliteit. Hier geven wij de  medewerkers voldoende tijd en ruimte voor. Daarnaast laten we zien hoe wij aan kwaliteit werken. Zo wordt er jaarlijks een kwaliteitsjaarplan en kwaliteitsjaarverslag opgesteld en op de website gepubliceerd. Hierin maken wij duidelijk hoe invulling wordt gegeven aan het verbeteren en/of behouden van kwaliteit. Uw ervaringen met de zorg zijn belangrijk voor het behouden of verbeteren van kwaliteit. Zorggroep Ter Weel houdt regelmatig cliëntwaarderingsonderzoeken, waarbij u gevraagd wordt naar uw ervaringen. Daarnaast willen wij u vragen uw ervaringen te delen via www.zorgkaartnederland.nl