Direct contact
Locatie Kruiningen
Aantal uur
Ervaring
Opleidingsniveau

Onderstaande vacature staat uit bij Brederijn, gelieve via de website van Brederijn solliciteren

Voor Zorggroep Ter Weel zoeken we een Locatiemanager

Een daadkrachtige manager voor de locaties Hof Cruninghe en Moerzicht


Wat ga je doen?
Als locatiemanager geef je op faciliterende en dienende wijze leiding aan de locaties met als doel persoonsgerichte
en veilige zorg voor de cliënten te realiseren. Je geeft op een effectieve en efficiënte manier uitvoering aan het
zorgproces (inclusief welzijn en behandeling en de daarbij behorende ondersteuning en cultuur van leren en
verbeteren. Je zorgt ervoor dat de teams de ruimte hebben om eigen verantwoordelijkheid en initiatief te kunnen
vormgeven. Dit alles doe je binnen het beleid en de kaders die zijn opgesteld.


Je levert input voor het organisatiebeleid en draagt zorg voor de vertaling en implementatie hiervan op de eigen
locaties, in nauwe samenwerking met de zorgcoördinatoren, coaches welzijn en teamcoaches. Als locatiemanager
signaleer en adviseer je het directieteam over verbeteringen van beleid en innovatie op Ter Weel niveau.
Daarnaast heb je een belangrijke rol in het realiseren van een goede verbinding tussen de locaties van Zorggroep
Ter Weel en de wijk/buurt waarin deze staan, waardoor er een integratie plaatsvindt van het leven in de wijk/buurt
én het leven en wonen in de locaties van Zorggroep Ter Weel. Dit alles binnen de visie van de organisatie waarin de
wens en het welbevinden van de cliënt bepalend is; de beweging “van zorg naar leven”.


Je legt verantwoording af aan de Directeur Zorg, Welzijn en Behandeling en maakt deel uit van het managementteam,
bestaande uit de locatiemanagers en de manager medische dienst.

Je geeft leiding aan de locaties Hof Cruninghe in Kruiningen en Moerzicht in Yerseke. Voor de locatie Hof
Cruninghe gaat het om 27 fte medewerkers, de locatie Moerzicht heeft 75 fte medewerkers.

Jouw taken en verantwoordelijkheden bestaan o.a. uit


Leidinggeven aan de medewerkers van de locaties op basis van de principes van faciliterend en dienend
leiderschap en zelforganisatie, het coachen en begeleiden van de
zorgcoördinatoren, coaches welzijn en
teamcoaches b
ij de uitvoering van hun werkzaamheden en het stimuleren van onderlinge samenwerking
binnen en tussen teams en de multidisciplinaire samenwerking.
Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van en uitvoering geven aan het vastgestelde
personeelsbeleid zoals (team)jaargesprekken, werving en selectie, verzuim- en opleidingsbeleid en
vrijwilligersbeleid en faciliteren en ondersteunen in de juiste uitvoering hiervan.
Zorgen voor een adequate kwantitatieve en kwalitatieve personeelssamenstelling en -bezetting binnen de
locaties die past bij de vragen en behoeften van de doelgroep.
Verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en het behalen van de doelstellingen. Je stelt in nauwe
samenwerking met zorgcoördinatoren, teamcoaches en coaches welzijn het locatiejaarplan op conform de
beleidscyclus, maakt afspraken over de te realiseren kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening en de
productie, bewaakt de realisatie hiervan en legt hierover verantwoording af aan de directeur zorg, welzijn
en behandeling.
Bewaken dat de zorgvraag van cliënten en het aanbod afgestemd zijn en het daarvoor onderhouden
van contacten met diverse in- en externe functionarissen en instanties.
Verantwoordelijkheid voor de cliënt- en medewerkerstevredenheid van de locatie en zorgen voor
adequate opvolging van verbeterpunten.
Signaleren van in- en externe ontwikkelingen om de kwaliteit en veiligheid van de zorg zo goed als
mogelijk te laten aansluiten op het welbevinden van de cliënt en een bijdrage leveren aan de vertaling
hiervan naar nieuwe vormen van zorg en/of uitbreiding van beleid of processen.
Onderhouden van externe contacten in het kader van de zorg- en dienstverlening en/of mogelijke
samenwerking en het vertegenwoordigen van de organisatie (locatie- en/of afdeling overstijgend), in
diverse in- en externe overlegvormen.

Wie ben jij?

We zijn op zoek naar een ervaren manager die rust en stabiliteit kan brengen binnen de locaties. Je bent
ondernemend, doortastend en volhardend, maar bent daarbij altijd op zoek naar de verbinding. Je kunt richting
geven door het stellen van heldere kaders, je bent scherp op de kwaliteit van de zorg en de bedrijfsvoering
(resultaat en financiën) waarbij je de kwaliteit van de dienstverlening en je medewerkers niet uit het oog
verliest. Je kunt schakelen en communiceren op verschillende (abstractie)niveaus en bent in staat om draagvlak
te creëren. Je bent zichtbaar voor je medewerkers en in staat hen te ondersteunen in de verdere ontwikkeling
van zelforganisatie, het nemen van verantwoordelijkheid (eigenaarschap) en daarmee resultaatgerichtheid te
bereiken.
Je bent daadkrachtig, doet wat je belooft, organisatiesensitief, oplossings- en resultaatgericht, en je bent in
staat om bruggen te bouwen en de organisatie in beweging te krijgen. Je brengt het beste in de medewerkers
naar boven en weet hoe je dit kunt waarborgen.
Ook jouw inzet binnen het MT van locatiemanagers is gericht op samenwerking en verbinding om zo de organisatie
verder te helpen.

Verder breng je mee

Relevante afgeronde opleiding op HBO niveau;
Aantoonbare managementervaring; bij voorkeur binnen de langdurige zorg;
Kennis van/affiniteit met de (ouderen)zorg;
Ervaring met managementtechnieken, projectmatig werken en het begeleiden van
veranderingsprocessen;
Kennis van en ervaring met bedrijfskundige aspecten, budgetten en begrotingen;
Inzicht in beleids- en organisatieprocessen;
Uitstekende communicatieve vaardigheden waarbij je makkelijk schakelt op alle niveaus binnen de
organisatie; van medewerkers tot management en bestuur;
Actuele kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de wet Zorg en dwang en bekend met
indicatiestellingen in de zorg;
Bereidheid voor periodieke calamiteitendiensten.

 

 

Meer over de organisatie

Zorggroep Ter Weel is centraal gevestigd in het hart van Zeeland en biedt als een gastvrije en ondernemende
organisatie met een maatschappelijke verantwoording warme en professionele zorg, gericht op de kwetsbare
ouderen in en rondom de woonzorgcentra.
De organisatie telt negen locaties, verspreid over het midden en het oostelijk deel van Zeeland. De zorg wordt
geleverd door goed opgeleide en toegeruste professionals die elke dag vanuit hun hart zorg verlenen aan de
cliënten. Bij Zorggroep Ter Weel staat de persoon en diens leefwereld centraal, blijft de cliënt in regie en wordt er
belevingsgerichte zorg geboden vanuit de principes van ‘ruimte scheppen voor welbevinden’.
Er werken ± 1150 medewerkers (± 620 fte) bij Ter Weel en de organisatie heeft zo’n 900 vrijwilligers.
Zorg wordt onder andere verleend aan patiënten met een somatische en met een psychogeriatrische indicatie.
Daarnaast worden patiënten met een ELV-indicatie opgenomen.
Op twee van de locaties wordt gerontopsychiatrische zorg geboden. Daarmee is Zorggroep Ter Weel de grootste
speler op het gebied van gerontopsychiatrische zorg in de provincie Zeeland.
Sinds ruim een jaar is Zorggroep Ter Weel een bevoegd opleidingshuis voor artsen en paramedici.
De zorg maakt een grote verandering door. Ouderen blijven langer thuis wonen en hebben behoefte aan meer
zelfzorg en eigen regie. Flexibiliteit, creativiteit en risico’s durven nemen worden belangrijke drijfveren. Zorggroep
Ter Weel gaat verbindend ondernemen om ervoor te zorgen dat haar zorg- en dienstenaanbod aansluit op de
(zorg)eisen van deze tijd.

Meer informatie/procedure

Zorggroep Ter Weel is een organisatie die volop in ontwikkeling is en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling.
Zij biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT. De functie wordt marktconform
beloond, afhankelijk van je kennis en ervaring.
Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06
13 247225.
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.
Ben je geïnteresseerd en nieuwsgierig? Dan zien we graag jouw reactie zo snel mogelijk tegemoet.
Solliciteren kan via de website van Bredrijn:  https://www.brederijn.nl/vacatures/

Kopje koffie doen?

Neem dan contact op met de contactpersoon van de vacature!