Direct contact

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, in het bezit hebben en het gebruiken van de Ter Weel Pas, onderdeel van Ter Weel Actief.

De Ter Weel Pas wordt uitgegeven door en de Ter Weel Pas is en blijft eigendom van Zorggroep Ter Weel, Joannaplantsoen 1, 4462 AV te Goes. Bij het aanvragen van de Ter Weel Pas heeft u kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de Ter Weel Pas geeft u te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Zorggroep Ter Weel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal u tijdig hierover informeren. Blijft u na de ingangsdatum van de wijzigingen de Ter Weel Pas gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Aanvragen

De Ter Weel Pas wordt tegen een maandelijkse vergoeding van € 10,- per maand verstrekt en kan door ieder natuurlijk persoon vanaf 65 jaar en ouder worden aangevraagd. De betaling vindt plaats door middel van een automatische incasso. Zorggroep Ter Weel behoudt zich het recht tot jaarlijkse prijsindexatie. De Ter Weel Pas wordt verstrekt voor een minimale periode van 3 maanden.

De Ter Weel Pas is te verkrijgen via www.terweel.nl/aanmelden-ter-weel-pas. Het Ter Weel Pas aanvraagformulier dient volledig ingevuld te worden. Zorggroep Ter Weel houdt zich het recht voor om de aanvraag van de Ter Weel Pas niet te honoreren, in het geval de aanvraag niet volledig en correct door u is ingevuld. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, zal binnen 10 werkdagen de Ter Weel Pas aan u worden toegezonden.

Als houder van de Ter Weel Pas verplicht u zich om Zorggroep Ter Weel in te lichten over elke wijziging die optreedt in de eerder door u aan Zorggroep Ter Weel verstrekte informatie, bijv. adreswijzigingen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Ter Weel Actief via 0113 – 65 40 86 of terweelactief@terweel.nl. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen over de Ter Weel Pas.

Gebruik Ter Weel Pas algemeen

Op het moment dat u de Ter Weel Pas krijgt thuisgestuurd, kunt u deze direct gebruiken. U dient zorgvuldig met de Ter Weel Pas om te gaan en deze alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. U bent verantwoordelijk voor de Ter Weel Pas zodra u deze pas heeft ontvangen. Vanaf dat moment ligt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Ter Weel Pas bij u. Het gebruik van de Ter Weel Pas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Gebruik Ter Weel Pas als kortingspas

Met de Ter Weel Pas kunt u gebruik maken van de speciale Ter Weel Pas kortingen in alle vestigingen van Zorggroep Ter Weel. Zie voor een actueel aanbod de website www.terweel.nl/activiteiten. U komt alleen in aanmerking voor deze voordelen op vertoon van uw Ter Weel Pas.

Verlies van de Ter Weel Pas

Bij verlies of diefstal van de Ter Weel Pas dient er onmiddellijk een telefonische melding te worden gemaakt via Service Office: 0113 – 65 43 21. Bij verlies of diefstal wordt een nieuwe Ter Weel Pas verstrekt. Hier zijn eenmalige kosten aan verbonden van € 20,-. Mocht na ontvangst van de nieuwe Ter Weel Pas de oude kaart worden teruggevonden, dan kan deze niet meer worden gebruikt en dient deze vernietigd te worden.

 

Wijziging en beëindiging

Zorggroep Ter Weel is gerechtigd om haar activiteitenprogramma geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen. Zorggroep Ter Weel zal de houders van de Ter Weel Pas hiervan op de hoogte brengen en zorgen voor een correcte afhandeling. Daarnaast zal Zorggroep Ter Weel de wijzigingen of beëindiging op de website plaatsen.

Mocht u zelf de Ter Weel Pas op willen zeggen dan kan dit via terweelactief@terweel.nl. De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 maand ingaande per de 1e van de nieuwe maand. Uw Ter Weel Pas moet na de opzegtermijn via de post retour gestuurd worden naar Ter Weel Actief (Joannaplantsoen 1, 4462 AV, Goes).

 

Privacy en persoonlijke gegevens

De aan Zorggroep Ter Weel opgegeven persoonsgegevens worden, na opzegging, maximaal voor een periode van 5 jaar opgeslagen in de Ter Weel systemen. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zorggroep Ter Weel kan uw gegevens, naast factuurinformatie, gebruiken voor analyse- en marketingdoeleinden. Zorggroep Ter Weel kan uw gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Zorggroep Ter Weel (mede)houder is.

 

Aansprakelijkheid

Zorggroep Ter Weel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de Ter Weel Pas, noch voor onbevoegd gebruik en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook. Dit behoudens gevallen van opzet of grove schuld van de zijde van Zorggroep Ter Weel.

Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden of enige vorm van misbruik heeft Zorggroep Ter Weel het recht om de Ter Weel Pas in te trekken. Hiervan wordt de Ter Weel pashouder onverwijld op de hoogte gesteld.

 

Versie: juni 2020